Jubileusz 90 urodzin Tadeusza Chodnika i Edwarda Wójcika

30 sierpnia w gościnnym Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku miała miejsce bardzo miła uroczystość – wspólnie mogliśmy obchodzić jubileusz 90-tych urodzin dwóch czlonków honorowych naszego Stowarzyszenia – dr inż. Tadeusza Chodnika oraz inż. Edwarda Wójcika.
Pierwszy z szacownych jubilatów przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsk. Drugi przez 22 lata kierował gdyńskim oddziałem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
Obaj za swoje wybitne zasługi, jako działaczy społecznych zostali odznaczeni Diamentowymi Odznakami Honorowymi Naczelnej Organizacji Technicznej.
Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. List gratulacyjny od Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych odczytał jego Zastępca Pan Jan Szramka. W imieniu Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej życzenia przekazał szef Oddziału BULiGL w Gdyni Pan Arkadiusz Kukliński. Nie zabrakło oczywiśccie przedstawicieli nadleśnictw, przemysłu drzewnego oraz licznego grona Koła Seniorów SITLiD.
Szczerze polecam zapoznanie się z życiorysami naszych członków honorwych. Dali oni przyklad, że nawet żyjąc w tak trudnych czasach można wiele osiągnąć.
Zdjęcia z jubileuszu.
Tadeusz Chodnik dr inż. leśnictwa ukończył 90 rok życia.

Z perspektywy minionych 90 lat o dyrektorze Tadeuszu można by napisać książkę. Wygłoszenie krótkiego curriculum vitae w formie laudacji przerasta możliwości piszących. Każdy spotykał się z dyrektorem w innym okresie i więcej przypomina to układanie puzzli, tym bardziej, że dostojnego jubilata po prostu nie da się zaszufladkować.
Tadeusz Chodnik urodził się 2 sierpnia 1923 r. w miejscowości Biertowice pod Myślenicami (woj. krakowskie). W 1937 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Myślenicach. Podczas okupacji niemieckiej kontynuował edukację biorąc udział w kompletach tajnego nauczania. Ukończył również w 1943 r. 3-letnią szkołę zawodową przemysłu metalowego w Sułkowicach, uzyskując dyplom czeladnika ślusarstwa maszynowego. Od początku okupacji działał także w ruchu oporu jako członek Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej oraz organizator tajnego nauczania. W 1944 r. ukończył konspiracyjną szkołę podoficerską.
Po wyzwoleniu (1945) zdał egzamin dojrzałości w liceum o profilu matematyczno fizycznym w Krakowie i wstąpił na Wydział Rolniczo-Leśny Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Dyplom magistra inżyniera leśnictwa otrzymał w 1948 r. Już w czasie studiów pracował jako asystent wolontariusz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Lasu UP, kierowanej przez prof. K. Sucheckiego.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w lasach Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka pod Poznaniem. Zajmował tam kolejno stanowiska leśniczego, adiunkta i nadleśniczego. W latach 1955-1957 pełnił funkcję kierownika planowania w Zarządzie Lasów Doświadczalnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Później pracował w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Łodzi jako kierownik techniczny Rejonu Lasów Państwowych w Smardzewie (1957), nadleśniczy Nadleśnictwa Silniczka (1958-1964) i Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu (1964-1967).
W sierpniu 1967 r. został powołany na stanowisko dyrektora OZLP w Gdańsku. Pełnił tę funkcję aż do reorganizacji i likwidacji tej jednostki w 1975 r. W tym czasie (1974) uzyskał tytuł doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu przedkładając pracę zatytułowaną ?Hodowlana ocena naturalnych odnowień buka w części Pojezierza Pomorskiego leżącej na terenie woj. gdańskiego”. Od lipca 1975 r. powrócił do Łodzi na stanowisko dyrektora OZLP. W 1977 r. objął funkcję dyrektora OZLP w Szczecinku. Gdy w lutym 1982 r. reaktywowano Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Gdańsku ponownie stanął na jego czele. Na emeryturę przeszedł w 1989 r.
Od 1949 r. działa z dużym zaangażowaniem w Polskim Towarzystwie Leśnym, biorąc aktywny udział w jego zjazdach i pracach. Pełni, lub pełnił wiele funkcji, m.in. jako członek Rady Programowej Sylwana (od 1983). Od kilku kadencji wchodzi w skład Zarządu Głównego Towarzystwa. Jest inicjatorem licznych konferencji i narad. Był współorganizatorem 71 i 84 Zjazdu PTL w Gdańsku. Brał aktywny udział jako delegat w większości zjazdów PTL okresu powojennego.
Jest także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Pełnił funkcje Przewodniczącego Zarządu Oddziału Gdańskiego SITLiD w latach 1984-94, a od 1985-98 był Wiceprzewodniczącym FSNT NOT. Od 2004r. pełni funkcję Prezesa Klubu Seniorów FSNT NOT w Gdańsku. Wcześniej, w latach 1957-67 był członkiem ZO SITLiD w Łodzi, a w latach 1967-83 aktywnie uczestniczył w pracy Rady Programowej ?Lasu Polskiego”.
W latach 1990-93 wchodził w skład Rady Leśnictwa przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, od połowy kadencji pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego. Wchodzi także w skład Zarządu Gdańskiego Forum Ekologicznego, z którego rekomendacji był członkiem Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego. Reprezentuje też leśników polskich na licznych wyjazdach zagranicznych. Jest również członkiem Ligi Ochrony Przyrody (przez szereg lat wchodził w skład Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi i Gdańsku).
Zainteresowania naukowe dr inż. Tadeusza Chodnika koncentrują się wokół hodowli lasu. Ma na tym polu wiele osiągnięć. Zajmował się m.in. badaniem zagadnień dotyczących uprawy gleby, agro- i fitomelioracji, szkółkarstwa i nasiennictwa, techniki zalesieniowej, cięć pielęgnacyjnych oraz odnowienia naturalnego buka. W czasie swej pracy na terenie OZLP w Łodzi był inicjatorem wykorzystania gospodarczych drzewostanów nasiennych do zbioru nasion. W 1970 r. otrzymał Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nauki i Techniki za wkład pracy nad nową technologią i techniką prac w szkółkarstwie. Brał czynny udział w opracowaniu prawie wszystkich edycji Zasad Hodowli Lasu, a ostatnia (1988) została opracowana przez zespół pod jego kierownictwem. Był inicjatorem zawodowej wymiany doświadczeń między leśnikami polskimi i niemieckimi.
Prowadzi aktywną działalność publicystyczną. Jest autorem kilkudziesięciu prac z zakresu leśnictwa, przyrodoznawstwa oraz pszczelarstwa. W 1965 r. otrzymał wyróżnienie za najlepszą publikację wydaną przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Zasadniczą tematyką jego prac związanych z leśnictwem jest hodowla lasu. Prócz publikacji naukowych (zamieszczanych głównie w ?Sylwanie”), na podkreślenie zasługują artykuły popularnonaukowe, drukowane m.in. w ?Lesie Polskim” (51).
Za długoletnią działalność społeczną i zawodową został uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Partyzanckim. Otrzymał również liczne wyróżnienia resortowe, m.in.: Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, Srebrną i Złotą (1976) Odznakę Honorową NOT, Złote Odznaki SITLiD (1979), LOP (1971) i PTL (1967). Dr inż. T. Chodnik otrzymał także godność członka honorowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Leśnego.
Mimo przejścia na emeryturę nadal intensywnie działa na niwie społecznej. Główną sprawą jest uczestnictwo w Ruchu Obrony Lasów Polskich i ich obrona przed prywatyzacją. Obejmując po prof. Arbatowskim przewodnictwo ruchu przez wiele lat aktywnie walczy o lasy, sprawując funkcję przewodniczącego. Zostaje także honorowym członkiem tego Ruchu.
Ten zwięzły opis dotyczy głównie zawodowej i społecznej osobowości dyrektora Chodnika. Dbałość o rodzinę i kierowanie się w życiu jej dobrem to zasada, którą zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Szczególnie uwidacznia się to w chwili obecnej. Poczucie humoru i otwartość na drugiego człowieka to cenne przymioty, które pomagały mu przejść przez życie i pozostawić po sobie pozytywne wrażenie pośród ludzi, którzy się z nim spotykali. Praca w charakterze asystenta prof. Sucheckiego i w dalszym ciągu w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym stworzyła mu okazję do zapoznania się z wieloma koncepcjami naukowymi ale co najmniej nie uczyniła z niego człowieka bezkrytycznego. Wysłuchiwał innych ale miał własne zdanie na przedstawiane mu sposoby rozwiązywania różnych koncepcji. Zawsze jednak był otwarty na argumenty. Miał pasję badacza, a będąc nadleśniczym i dyrektorem rozwijał ją w dziedzinie hodowli lasu. Bardzo interesował się pszczelarstwem. Polował aktywnie przez cały okres pracy zawodowej.
Reasumując sylwetka Jubilata najbardziej przypomina gazdę, który siedząc pod Tatrami, zna swoją wartość, ceni życie, ma w sobie nutkę autoironii, ale patrząc na góry potrafi zachować odpowiednie proporcje dla pozostałych spraw i rzeczy. Tymi górami dla dyrektora są Lasy Polskie i sprawy przyrody. Dbał o te lasy i starał się je bronić, co z pomocą Boską i ludzką mu się udawało. Dziękując mu za kawał porządnego życia łączymy się z Dostojnym Jubilatem w jego troskach codziennych. Życzymy mu siły i zdrowia. Jak najczęstszych kontaktów w kręgu znajomych i przyjaciół oraz kontaktów zawodowych.
Dalszych PLURIMOS ANNOS Szanowny Panie Dyrektorze.
Szanowni Jubilaci, Koleżanki i Koledzy.
Nasz szacowny Jubilat Pan Dyrektor Edward Wójcik całą swoją zawodową karierę związał z urządzaniem lasu. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie, 1 lipca 1946 r. rozpoczyna pracę w Sekcji Urządzania Lasu Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, gdzie pracował do 31 grudnia 1955 r., kolejno na stanowiskach: pomoc techniczna, taksator, kierownik drużyny urządzania lasu, inspektor oraz starszy inspektor. W okresie tym Edward Wójcik podnosi swoje zawodowe kwalifikacje studiując zaocznie na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Studia kończy w 1954 r. uzyskując stopień zawodowy inżyniera leśnictwa.
Od 1 stycznia 1956 r. nasz Jubilat podejmuje pracę w nowo powstałym przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, gdzie w Oddziale Łódzkim pracuje kolejno na stanowiskach: starszy inspektor, główny specjalista UL, a od 1960 r. Z-ca Dyrektora Oddziału.
Od 1 marca 1966 r. ówczesny Dyrektor przedsiębiorstwa Konrad Wolanin powołuje inż. Edwarda Wójcika na stanowisko Dyrektora Oddziału Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa w Gdyni, którym kieruje nieprzerwanie ponad 22 lata, czyli do 30 września 1988 r., kiedy po 42 latach pracy w urządzaniu lasu odchodzi na zasłużoną emeryturę.
W wyniku zmian legislacyjnych 1 stycznia 1973 r. nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej i pod tą nazwą przedsiębiorstwo nasze funkcjonuje do dzisiaj.
Pod kierownictwem Dyrektora Wójcika Oddział w Gdyni opracował wiele planów urządzania lasu, z równoczesną aktualizacją podkładów geodezyjnych, dla nadleśnictw z ówczesnych Okręgowych Zarządów Lasów Państwowych w: Gdańsku, Toruniu, Szczecinku, Olsztynie, Szczecinie, Poznaniu i Radomiu. Sporządzono ponadto wiele operatów dla lasów nie stanowiących własności państwa. W tym czasie znacznie poszerzono zakres opracowań wykonywanych przez Biuro. Rozpoczęto wykonywanie aneksów i planów inżynieryjnych z zakresu budownictwa drogowego, melioracji wodnych oraz zabudowy potoków, a przede wszystkim utworzono Pracownię Gleboznawczo-Siedliskową, wykonującą kompleksowe prace z zakresu kartowania gleb i siedlisk oraz diagnostyki nawożeniowej. Przy wydatnej pomocy dra Kazimierza Mąkosy i dra Józefa Bąkowskiego z Instytutu Badawczego Leśnictwa zorganizowano laboratorium gleboznawcze i rozpoczęto kształcenie młodej kadry siedliskoznawców. Na zlecenie Instytutu Badawczego Leśnictwa opracowano charakterystykę siedlisk dla poszczególnych dzielnic przyrodniczo-leśnych.
Dowodem uznania zawodowych osiągnięć Jubilata są przyznane mu wysokie odznaczenia państwowe, takie jak m.in.:
– Złoty Krzyż Zasługi – 1964 r.,
– Brązowy Medal ? Za Zasługi Dla Obronności Kraju”- 1969 r.,
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1973 r.,
– Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego- 1976 r.
– Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 1984 r.,
Szanowni Państwo, o Dyrektorze Edwardzie Wójciku bez wątpienia możemy powiedzieć, urodzony społecznik.
Od 66 lat jest aktywnym członkiem LOP, w której pełnił rozliczne funkcje pochodzące z wyboru, do członka Zarządu Głównego włącznie.
Od 1949 r., czyli ponad 64 lata jest członkiem PTL, gdzie wchodził w skład zarządów oddziałów: w Łodzi i w Gdańsku.
Największą aktywnością nasz Jubilat wykazał się działając w NOT, której członkiem jest już od 63 lat. Zaangażował się w tworzenie SITLiD, w którym aktywnie działa od 1951 r., czyli od momentu powstania stowarzyszenia, do dzisiaj. W okresie tym pełnił rozliczne funkcje w Oddziałach w Łodzi, Gdańsku oraz Zarządzie Głównym stowarzyszenia, m.in.:
– Członek Zarządu Oddziału w Łodzi,
– Przewodniczący Zarządu Oddziału Łodzi,
– Członek Zarządu Oddziału w Gdańsku,
– Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału w Gdańsku,
– Przewodniczący Zarządu Oddziału w Gdańsku,
– Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w Gdańsk,
– Członek Zarządu Głównego SITLiD,
– Główny Rzecznik Dyscyplinarny SITLiD,
– Członek Gł. Komisji Morskiej ZG NOT,
– Delegat SITLiD na Kongres Techników Polskich.
Edward Wójcik był wieloletnim wykładowcą kursów NOT. Jest autorem 56 opracowań naukowo-technicznych dla celów dydaktycznych i akcji odczytowej z zakresu ekonomiki leśnictwa i urządzania lasu. Był również Zastępcą Kierownika Ośrodka Szkoleniowego NOT na stopień technika leśnika. Zorganizował wiele konferencji naukowo-technicznych m.in. ogólnopolskie konferencje: ?Zagospodarowanie Wisły”, ?Ochrona Środowiska” i inne. Jest również pomysłodawcą i autorem kroniki Oddziału Gdańskiego SITLiD od początku jego powstania do dziś. To wielkie dzieło.
Dowodem uznania dla społecznej aktywności Jubilata są przyznane mu odznaczenia, takie jak m.in.:
– Srebrna odznaka NOT – 1961 r.,
– Złota odznaka NOT – 1970 r.,
– Złota odznaka LOP – 1970 r.,
– Złota odznaka SITLiD – 1976 r.,
– Członek honorowy SITLiD,
– Zasłużony Działacz Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenowej – 1978 r.,
– Zasłużony Działacz Turystyki – 1980 r.,
– Medal Srebrny za zasługi w zakresie ochrony przyrody – 1979 r.
Mówiąc o dokonaniach naszego znakomitego Jubilata nie mogę pominąć jego działalności literackiej. Pan Dyrektor Wójcik jest autorem kilkuset wierszy i piosenek o zróżnicowanej tematyce. Większość z nich jest jednak związana z lasem i leśnictwem, a w szczególności z urządzaniem lasu, któremu poświęcił całe swoje zawodowe życie.
Kończąc, proszę o przyjęcie podziękowania i słów najgłębszego uznania za wszystkie Pana tak liczne i istotne dla urządzania lasu dokonania. Z okazji imponującego jubileuszu 90 urodzin życzę Panu, w imieniu własnym i wszystkich pracowników Gdyńskiego Oddziału BULiGL jeszcze wielu pomyślnych, przeżytych w dobrym zdrowiu i wśród życzliwych ludzi lat i abyśmy po moim przejściu w stan zawodowego spoczynku, mogli wspólnie uczestniczyć w spotkaniu urządzeniowych emerytów.