Seminarium szkoleniowe pt.: „Gospodarka łowiecka a problem szkód w lasach”

W dniu 25.05.2016r. w siedzibie Nadleśnictwa Wejherowo odbyło sie seminarium szkoleniowe pt.: „Gospodarka łowiecka a problem szkód w lasach”. Organizatorem seminarium była RDLP w Gdańsku we współpracy z Zarządem Oddziału SITLiD w Gdańsku i Komisją PTL. Przedmiotowe seminarium miało na celu zapoznanie uczestników spotkania z nowymi poglądami i praktykami z dziedziny gospodarowania i zarządzania populacjami zwierząt, wpływu gospodarki leśnej i łowieckiej na poziom szkód w lasach, charakterystyki szkód powodowanych przez zwierzynę w lasach i metod ich minimalizowania oraz kształtowania się poziomu kosztów ochrony lasu przed zwierzyną.

Podczas seminarium mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawych referatów i dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Janusz Kocel – Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie przestawiając temat: „Ochrona lasu przed zwierzyną w LP ze szczególnym uwzględnieniem upraw i młodników, ocena stanu obecnego i perspektyw na najbliższą przyszłość”.

prelegent dr hab J. Kocel - IBL w Warszawie

Kolejnym prelegentem, który omówił zagadnienie pt.: „Zagospodarowanie lasu jako element łagodzący uszkodzenia powodowane przez zwierzynę w lasach” był dr hab. Jakub Borkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Następnie dr inż. Paweł Nasiadka – Wydział Leśny SGGW w Warszawie zaprezentował referat pt.: „Charakterystyka zgryzania i spałowania drzewek oraz wnioski dla praktyki leśnej”.

prelegent dr inż. P. Nasiadka - WL SGGW w Warszawie

Kolejne zagadnienia tj.: „Metody badań w biologii łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem metody oceny liczebności zwierzyny i jej parametrów populacyjnych” oraz „Wilk – podstawa biologii i problemy zarządzania gatunkiem oraz wpływ ekspansji wilka na gospodarowanie populacjami jeleniowatych” omówił – prof. Henryk Okarma – Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

„Metody pośrednie ochrony lasu przed zwierzyną” – przedstawił Marek Kowalewski – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Gdańsku

„Wyniki oceny liczebności zwierzyny metodą liczenia zwierzyny tyralierą na terenie RDLP w Gdańsku. Cele i metodyka prowadzenia obserwacji letnich.” – zaprezentowali pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Maciej Skorupski i prof. Robert Kamieniarz.

prelegent prof. M. Skorupski - UP w Poznaniu

„Szacowanie liczebności zwierzyny metodą liczenia trylarierą na terenie RDLP w Gdańsku” – omówił Roman Wasilewski – RDLP w Gdańsku.

Po każdym z wygłoszonych referatów toczyły się ciekawe dyskusje, wymiany doświadczeń pomiędzy prelegentami, a uczestnikami spotkania.
uczestnicy seminarium
Zdjęcia: Katarzyna Schultka