Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Gdańsku 2018

W dniu 12 marca 2018r. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Gdańsku. Otwarcia Zjazdu dokonał Przewodniczący Oddziału Janusz Mikoś. Do prowadzenia obrad Zjazdu wybrano w głosowaniu jawnym –  jednogłośnie: Przewodniczącego  – Arkadiusza Kuklińskiego, Sekretarza Zjazdu – Piotra Karbownika.

Przewodniczący Zjazdu poprosił o zabranie głosu gości zjazdu:

 • Bartłomieja Obajtka – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, który życzył owocnych obrad i wyboru nowych władz oraz zwrócił uwagę na potrzebę współpracy z przemysłem drzewnym, zakładami usług leśnych oraz lokalnymi samorządami.
 • Henryka Paszkowskiego – wiceprezesa Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, który przywitał wszystkich uczestników oraz życzył owocnych obrad i dalszych sukcesów organizacji.

Następnie Ustępujący Przewodniczący ZO Janusz Mikoś złożył sprawozdanie z dokonań Stowarzyszenia w mijającej kadencji. W swoim wystąpieniu poruszył następujące sprawy:

– stan liczebny członków oddziału SITLiD w Gdańsku;

– przedstawił dokonania oddziału SITLiD w Gdańsku w minionej kadencji:

 • Cykl konferencji poświęconych martyrologii leśników Pomorza Gdańskiego w okresie II wojny światowej (Kościerzyna, Kartuzy i Wejherowo – 2014r, Hel i Kwidzyn – 2015r, współorganizatorem były miejscowe nadleśnictwa)
 • Seminarium szkoleniowe „Ekosystemy leśne jako obszary podwyższonego ryzyka występowania chorób odkleszczowych i odzwierzęcych” (siedziba NOT w Gdańsku- 2015r.)
 • Międzynarodowa konferencja poświęcona szkodom wyrządzanym przez jeleniowate w ekosystemach leśnych „Las i zwierzyna” (Wejherowo – 2015r, współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Leśne)
 • W ramach porozumienia o współpracy ze Związkiem Gmin Pomorskich zorganizowano konferencję „Społeczno – gospodarcze funkcje lasów państwowych” (2015r, współorganizatorem była RDLP i Związek Gmin Pomorskich)
 •    Konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego poświęcona ochronie przyrody „Aktywna ochrona włochatki w obszarze Natura 2000 – Puszcza Darżlubska” (Reda 2015r)
 •    Seminarium szkoleniowe „Nowe metody szacowania liczebności zwierzyny” (Gdynia-2016r)
 •  Seminarium szkoleniowe „Gospodarka łowiecka a problem szkód w lasach” (Wejherowo 2016r)
 • Konferencja „Trójmiejskie lasy – rozmawiajmy o przyszłości” (siedziba NOT w Gdańsku – 2016r, współorganizatorem było Nadleśnictwo Gdańsk i Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych)
 • Seminarium szkoleniowe „Wilk gatunek na styku ochrony przyrody i łowiectwa” (Wejherowo – 2017r, współorganizatorem było PTL)
 • Spotkanie z rektorem SGGW prof. dr hab. Tomaszem Boreckim – „Strategia rozwoju zasobów leśnych i możliwości ich wykorzystania” (2014r)
 • Spotkanie z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem „Leśnictwo po transformacji ustrojowej – 25 lat wolności” (2014r)
 • Spotkania w ramach Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
 • Spotkania w ramach porozumienia SITLiD ze Związkiem Gmin Pomorskich (porozumienie podpisano w 2014r)
 • Spotkanie z byłymi dyrektorami, naczelnikami i nadleśniczymi z dyrektorem RDLP w Czarnym – 2017r.
 • Spotkania noworoczne Zarządu Oddziału i Przewodniczących Kół z dyrektorem RDLP i zaproszonymi gośćmi Uczestnictwo w XXII Krajowym Zjeździe Delegatów SITLiD Utworzenie „Klubu Strzeleckiego” działającego na bazie strzelnicy myśliwskiej w Bietowie-2016r.
 • Organizacja zawodów strzeleckich o puchar dyrektora RDLP na strzelnicy myśliwskiej SITLiD w Bietowie – corocznie
 • Organizacja regionalnych zawodów w piłce siatkowej o puchar dyrektora RDLP w Starogardzie – corocznie
 • Organizacja regat w klasie „Omega” o puchar Przewodniczącego ZO SITLiD w Gołuniu – corocznie
 • Organizacja morskich zawodów wędkarskich o puchar Przewodniczącego ZO SITLiD-2017r.
 • Uczestnictwo w XXI Mistrzostwach Europy Leśników w biegach na orientację w Szwajcarii – 2014r.
 • Spotkania Andrzejkowe – corocznie
 • Bale Leśnika – corocznie
 • Współorganizacja akcji charytatywnych wspólnie z Nadleśnictwem Kartuzy i Fundacją „z pompą” – „spływaj białaczko” i „dorwij blasta”, mających na celu wsparcie finansowe podopiecznych Oddziału Hematologii Dziecięcej UCK w Gdańsku
 • Organizacja wspólnie z Nadleśnictwem Lubichowo i Fundacją Romualda Koperskiego wakacyjnego wypoczynku dzieci z Syberii
 • Wspieranie finansowe zespołu sygnalistów myśliwskich „Jantar”
 • Sprzedaż wydanych wcześniej przez Oddział publikacji (Śpiewnik Leśników Gdańskich, Gdański Almanach Leśny, Nadleśnictwo Kartuzy – historia i współczesność, Pojedynek z Syberią, album Mój Las)
 • Wydanie i sprzedaż monografii: „Łowiectwo w Polsce w XXI wieku – realia i oczekiwania”, „Sarna w Europie” oraz „Kroniki Leśników Gdańskich”
 • Organizacja cyklu szkoleń dla leśniczych i podleśniczych z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – 2014 i 2015r
 • Organizacja szkoleń dla inżynierów nadzoru, leśniczych i podleśniczych: „zarządzanie sobą w czasie” – 2015r
 • Wykonawstwo ekspertyz i opinii przez Zespół Rzeczoznawców SITLiD, po Jego reaktywacji w 2012r
 • Szkolenia oraz imprezy strzeleckie z wykorzystaniem strzelnicy w Bietowie.

Sprawozdania przedstawili także: Marcin Naderza – Skarbnik Zarządu Oddziału SITLiD w Gdańsku, Katarzyna Mruk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Ewa Pacholczyk – Przewodnicząca Zespołu Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Edmund Kashyna – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

Efektem głosowań delegatów Przewodniczącym Zarządu Oddziału został Janusz Mikoś. W skład Zarządu Oddziału weszli także:

Marcin Naderza –Wiceprzewodniczący

Sławomir Kuliński –Wiceprzewodniczący

Joanna Hoppe- Kowalska – Sekretarz

Jarosław Pawlikowski – Skarbnik

Członkowie:

Jacek Szulc

Zdzisław Nosewicz

Roman Tomczak

Joanna Witkowska

Koryna Korolewicz – Knut

Wojciech Bajerowski

Marek Zeman

Adam Dominiecki

Arkadiusz Kaczmarczyk

Michał Wudarczyk

Andrzej Przewłocki

Marek Kowalewski

Piotr Adrych

Stanisław Szyc

Maciej Robert

Zjazd wybrał następujący skład Komisji:

Komisja Rewizyjna:
1. Jacek Borzyszkowski – przewodniczący
2. Katarzyna Mruk – z-ca przewodniczącego
3. Kordian Kromer – z-ca przewodniczącego
4. Michał Okoniewski – członek
5. Tomasz Wiczanowski – członek

Sąd Koleżeński:
1. Jerzy Borzyszkowski – przewodniczący
2. Lech Gollus – z-ca przewodniczącego
3. Tadeusz Balewicz – sekretarz
4. Piotr Kopeć – członek
5. Danuta Śliwińska – członek

Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego:
1. Ewa Pacholczyk – Rzecznik Dyscyplinarny
2. Elżbieta Gostkowska – Zastępca Rzecznika
3. Michał Grabowski – Zastępca Rzecznika

Delegatami na Zjazd Krajowy zostali:

1. Janusz Mikoś
2. Sławomir Kuliński
3. Mariusz Kaliszewski
4. Marcin Naderza

Do prac w Radzie Wojewódzkiej Pomorskich Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wybrano:

1. Janusz Mikoś
2. Sławomir Kuliński

Przewodniczący Zjazdu pogratulował wszystkim wybranym członkom władz Oddziału SITLiD w Gdańsku, a nowo wybrany Przewodniczący ZO SITLiD podziękował za zaufanie.

Przed nowym Zarządem Komisja Wniosków i Uchwał zgłosiła następujące wnioski:
1. Włączyć SITLiD w organizację szkoleń dotyczących szacowania szkód łowieckich, które w przypadku przyjęcia zapisów znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie będą organizować jednostki PGL LP.
2. Kontynuować bardziej aktywnie współpracę leśnictwa i przemysłu drzewnego oraz opracować formę i zakres współpracy.
3. Kontynuowanie przyjętego i przedstawionego przez Przewodniczącego Zarządu programu działania Oddziału SITLiD w Gdańsku przez nowo wybrany zarząd.

Po zakończeniu części wyborczej Zjazdu w ramach Seminarium szkoleniowego „Ekosystemy leśne jako obszary podwyższonego ryzyka wystąpienia chorób odzwierzęcych” zostały wygłoszone 3 referaty:

 1. Dr hab. Joanna Stańczak, prof. nadzw. „Kleszcze jako wektory chorób transmisyjnych zagrażających zdrowiu w środowisku leśnym”
 2. Dr hab. Beata Szostakowska „Występowanie jaj tasiemca wielojamowego Echinococcus multilocularis w środowisku na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego”
 3. Dr Maciej Grzybek „Gryzonie – małe zwierzęta, duże zagrożenie”

tekst: na podstawie Protokołu z obrad Zjazdu sporządzonego przez Piotra Karbownika

zdjęcia: Maciej Piankowski