RODO

Klauzula Informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny, uregulowany zapisami  art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy i wyjaśniamy podstawowe kwestie związane z ochroną Państwa danych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i czy są one udostępniane osobom trzecim?

Administratorem danych osobowych jest Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Gdańsku

Dom Technika FSNT NOT w Gdańsku
ul. Rajska 6, 80-085 Gdańsk

Adres do korespondencji:
Nadleśnictwo Wejherowo
ul. Sobieskiego 247B
84-200 Wejherowo

sitlid@gdansk.lasy.gov.pl

Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom, organizacjom międzynarodowym ani państwom trzecim.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia działalności naszego Stowarzyszenia i kontaktowania się z Państwem. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celach wskazanych poniżej:

CELE Podstawy prawne
1. wysyłanie zawiadomień i informacji

2. kontaktowanie się w celach realizacji działań określonych Statutem Stowarzyszenia

3. monitorowanie rozliczeń płatności składek członkowskich

4. przeprowadzanie analiz statystycznych

5. obsługa wniosków

6. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

·         Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez – Stowarzyszenie lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f

·         gdy przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

·         Dla wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych umów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

·         Dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Komu przekazujemy i powierzamy przetwarzane dane osobowe

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na Stowarzyszeniu obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności upoważnieni członkowie Stowarzyszenia oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi (np. usługi księgowe, IT).

Przekazane dane przetwarzane są zgodnie z poleceniami Stowarzyszenia oraz w ograniczonym do tych poleceń zakresie.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Czy podanie danych osobowych jest konieczne i czy jest warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia?

Tak, przekazanie własnych danych osobowych jest konieczne i wynika z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.0.210 z późn. zm.) Niepodanie tych danych skutkuje nieprzyjęciem w poczet członków Stowarzyszenia.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy dla celów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia przez okres bycia członkiem Stowarzyszenia. Dane osobowe przechowywane są zatem przez cały czas gdy jesteście Państwo członkiem Stowarzyszenia, a także po złożeniu rezygnacji z członkostwa w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, czy też w celach statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Ponadto, w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, w tym Urząd Skarbowy.

Jakie mają Państwo uprawnienia i w jaki sposób je realizujemy?

a) Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe. Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:

– dlaczego przetwarzamy określone dane;

– jakie typy danych przetwarzamy;

– jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane;

– jak długo planujemy przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalaliśmy ten okres.

b) Prawo do sprostowania danych

Członek Stowarzyszenia może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.

c) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą, może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy:

– dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy,

– dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może poprzez kanały komunikacji przyjęte w Stowarzyszeniu złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania (e-mail: sitlid@gdansk.lasy.gov.pl).

Uwzględnimy je, gdy – w naszej ocenie – nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01; e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.